Czynności

Notariusz zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne, obejmujące w szczególności przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczych własnościowych praw do lokali (umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, darowizny, zamiany, działu spadku, zniesienia współwłasności), umowy majątkowe małżeńskie tzw. intercyzy, podziały majątku wspólnego małżonków i byłych małżonków, oświadczenia o poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty sum pieniężnych czy wydania nieruchomości lub lokali, pełnomocnictwa, testamenty, umowy spółki,
 2. poświadcza własnoręczność podpisu na dokumentach,
 3. poświadcza kopie dokumentów za zgodność z oryginałem,
 4. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia - nabycia spadku,
 5. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe (np. przed zawarciem umowy sprzedaży nierchomości lub innych praw notariusz może przyjąć na prowadzony przez siebie rachunek depozytowy cenę sprzedaży i przekazać ją po po zawarciu umowy sprzedaży na rachunek bankowy strony sprzedającej),
 6. sporządza testamenty,
 7. spisuje protokoły ze zgromadzeń organów spółek, dokumentuje sprzedaż udziałów w spółkach,
 8. sporządza protesty weksli i czeków,
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 11. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Uprzejmie informujemy, iż porady prawne w zakresie czynności notarialnych są bezpłatne. Chętnie udzielimy (osobiście, telefonicznie lub mailowo) szczegółowych informacji dotyczących niezbędnych dokumentów, pobieranych podatków i opłat.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w Kancelarii Notarialnej.

Czynność notarialna może być dokonana przez notariusza również w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Dotyczy to w szczególności sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników spółek, członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej, z uwagi na stan zdrowia albo inne okoliczności, nie może stawić się osobiście w Kancelarii.

Dokumenty wymagane do przedłożenia w Kancelarii Notarialnej, niezbędne do podpisania aktu notarialnego lub aktu poświadczenia dziedziczenia

Maksymalne ceny i stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości dotyczącym wynagrodzeń notariuszy.

Stawki podatku określa Ustawa o o podatku od czynności cywilnoprawnych.