Dokumenty - Kancelaria Notarialna Łódź

Dokumenty wymagane do przedłożenia w Kancelarii Notarialnej, niezbędne do podpisania aktu notarialnego lub aktu poświadczenia dziedziczenia:


1. SPRZEDAŻ DZIAŁKI:

 1. numer księgi wieczystej
 2. dokumenty geodezyjne:
  • wypis z rejestru gruntów (ważność do 3 miesięcy),
  • wypis z kartoteki budynków (opcja przy działce zabudowanej) - ważność do 3 miesięcy
  • w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (ważność do 3 miesięcy)
  • w przypadku podziału nieruchomości mapa sytuacyjna do celów prawnych
   z projektem podziału oraz ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości
 3. dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, umowy dożywocia, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia)
 4. w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia, a po 1 stycznia 2007 roku także w drodze umowy darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności , zachowku, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
 5. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku (ważność do 3 miesięcy) lub decyzja o warunkach zabudowy
 6. zaświadczenie o lasach ze Starostwa (ważność do 3 miesięcy)
 7. zaświadczenie o rewitalizacji z Gminy (ważność do 3 miesięcy)
 8. dane z dowodów osobistych/paszportów osób biorących udział w czynności (dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego i data jego ważności, PESEL, dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP)
 9. wartość rynkowa działki (cena sprzedaży/wartość darowizny),
 10. warunki i data wydania działki,
 11. nr rachunku bankowego (gdy cena płatna przelewem)
 12. w przypadku działki zabudowanej zaświadczenie, z którego wynika, że w domu mieszkalnym nikt nie jest zameldowany (z datą najbliższą zawarcia umowy)
 13. umowa kredytowa, jeśli zakup finansowany jest z kredytu

2. DAROWIZNA DZIAŁKI:

 1. numer z księgi wieczystej
 2. dokumenty geodezyjne:
  • wypis z rejestru gruntów (ważność do 3 miesięcy),
  • wypis z kartoteki budynków (opcja przy działce zabudowanej) - ważność do 3 miesięcy
  • w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (ważność do 3 miesięcy)
  • w przypadku podziału nieruchomości mapa sytuacyjna do celów prawnych
  • z projektem podziału oraz ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości
 3. dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, umowy dożywocia, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia)
 4. w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia, a po 1 stycznia 2007 roku także w drodze umowy darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności , zachowku, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
 5. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku (ważność do 3 miesięcy) lub decyzja o warunkach zabudowy
 6. dane z dowodów osobistych/paszportów osób biorących udział w czynności (dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego i data jego ważności, PESEL, dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP)
 7. wartość rynkowa działki (cena sprzedaży/wartość darowizny),
 8. warunki i data wydania działki,
 9. nr rachunku bankowego (gdy cena płatna przelewem)
 10. w przypadku działki zabudowanej zaświadczenie, z którego wynika, że w domu mieszkalnym nikt nie jest zameldowany  (z datą najbliższą zawarcia umowy)

3. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 1. numer księgi wieczystej
 2. wypis z rejestru gruntów i wypis z rejestru lokali (ważność do 3 miesięcy)
 3. dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, umowy dożywocia, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia)
 4. w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia, a po 1 stycznia 2007 roku także w drodze umowy darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności , zachowku, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
 5. zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (z datą najbliższą zawarcia umowy)
 6. zaświadczenie, z którego wynika, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych (z datą najbliższą zawarcia umowy)
 7. dane z dowodów osobistych/paszportów osób biorących udział w czynności
 8. wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży/wartość darowizny),
 9. warunki i data wydania lokalu,
 10. nr rachunku bankowego (gdy cena płatna przelewem)

- dodatkowo przy sprzedaży lokalu zaświadczenie o rewitalizacji z Gminy oraz umowa kredytowa, jeśli zakup finansowany jest z kredytu

4. SPRZEDAŻ/DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 1. zaświadczenie ze Spółdzielni (ważne do14 dni od daty wystawienia)
 2. numer księgi wieczystej, w przypadku gdy dla lokalu została założona księga wieczysta
 3. dokument stanowiący podstawę nabycia (np. decyzja przydziałowa, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia)
 4. w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia, a po 1 stycznia 2007 roku także w drodze umowy darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności , zachowku, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
 5. zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (z datą najbliższą zawarcia umowy)
 6. dane z dowodów osobistych/paszportów osób biorących udział w czynności
 7. wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży/wartość darowizny),
 8. warunki i data wydania lokalu,
 9. nr rachunku bankowego (gdy cena płatna przelewem)

- dodatkowo przy sprzedaży w/w prawa umowa kredytowa, jeśli zakup finansowany jest z kredytu

5. TESTAMENT:

 1. dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data i miejsce urodzenia),
 2. dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data urodzenia, ewent. adres zamieszkania),
 3. przy testamencie z zapisem windykacyjnym – numer księgi wieczystej

6. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 1. dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 2. dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 3. opis nieruchomości (w tym nr księgi wieczystej).

7. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 1. akt zgonu spadkodawcy,
 2. testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
 3. akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 4. nr PESEL zmarłego,
 5. nr księgi wieczystej nieruchomości, która wchodzi w skład spadku po zmarłym,
 6. oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku (jeśli zostały złożone)

8. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (intercyza)

 1. odpis skrócony aktu małżeństwa lub podanie daty zawarcia związku małżeńskiego,
 2. dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania).

 Kancelaria Notarialna Joanny Krasińskiej w Łodzi informuje, iż dokumenty do przygotowania projektu aktu notarialnego należy dostarczyć wcześniej w oryginałach lub w kopiach osobiście, kurierem, pocztą, lub drogą poczty elektronicznej e-mail (skan lub zdjęcia cyfrowe). W dniu podpisywania aktu wymagane są wyłącznie oryginały dokumentów oraz ważne dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport).
 

Powyższy wykaz dokumentów jest jedynie poglądowy (dotyczy standardowych umów).  W konkretnych sytuacjach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, dlatego Kancelaria Notarialna prosi o wcześniejszy kontakt w celu sprecyzowania, jakie dokumenty są niezbędne i potrzebne przy konkretnej czynności notarialnej.